فولاد مبارکه 3 بار از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است

فولاد مبارکه 3 بار از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است

صورت های مالی شرکت فولاد مبارکه به دلیل اینکه در بورس حضور دارد؛ شفاف است و تمامی اطلاعات مالی آن در کدال بورس افشا می‌شود. از سوی دیگر، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به حساب‌های این شرکت است و تمام اطلاعات حسابداری شرکت به سهامداران اعلام می‌نماید.