مدیرعامل فولاد مبارکه اهداف و استراتژی‌های شرکت در سال 99 را تبیین کرد

مدیرعامل فولاد مبارکه اهداف و استراتژی‌های شرکت در سال 99 را تبیین کرد

مهــــنـــــــــدس عظیــــمیـــــــان، مدیرعامل فولاد مبارکه،در جلسۀ تدوین اهداف و استراتژی‌های شرکـــت در ســــال 99، در جمــــع معاونان و مدیران فولاد مبارکه از تولید متوازن و پایدار، تأمین پایدار مواد مصرفی و تجهیزات، برقراری تـــــوازن در ورودی و خـــــروجـــی شرکت و راندمان تولید، چابک‌تر کردن و منعطف‌تر شدن فرایند و اهتمام بیشتر برای احداث نورد گـــــرم 2 فــــولاد مبارکــــه به‌عنوان مهم‌ترین راهبردهای شرکت در سال پیش‌رو نام برد.

آخرین اخبار