پیام افزایش دلارهای برگشتی صادر کنندگان در دی ماه چیست؟

پیام افزایش دلارهای برگشتی صادر کنندگان در دی ماه چیست؟

بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در دی نسبت به آذر ۳ درصد بیشتر شده است. برخی علت را به دلیل مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص تهاتر ارزی می‌دانند. از آبان ماه تهاتر ارزی صادرکنندگان با واردکنندگان مجاز شده بود یه این معنا که صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به واردکننده واگذار ‌کنند و اما گروهی دیگر نظر متفاوتی دارند و افزایش ایفای تعهدات ارزی را مرتبط با کاهش نرخ ارز می‌دانند

آخرین اخبار