در شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری چه خبر است؟

در شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری چه خبر است؟

اوضاع وخیمی که سرپرست شرکت فجر جهاد از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی با مدرک تحصیلی لیسانس تکنولوژی معماری از واحد آزاد عجب شیر! و مدیرعامل قبلی با استخدام های سفارش شده اقوام بعضی از نمایندگان مجلس سابق و حقوق های نجومی آنها این موضوع را تشدید کرده اند.

آخرین اخبار