حال خوب صنعت پتروشیمی در سال جاری

حال خوب صنعت پتروشیمی در سال جاری

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای توسعه دهنده و ارزش افزا، در ادامه زنجیره صنایع نفت و گاز قرار دارد که نقش مهمی در واردات ارز به کشور دارد

آخرین اخبار