پشت پرده تخریب بزرگترین قطعه سازی کشور چیست؟

پشت پرده تخریب بزرگترین قطعه سازی کشور چیست؟

اگر این مجموعه تولیدی آنقدری که جناب علیلو نماینده سابق مجلس می گوید دارای ابهام در عملکردست چگونه با گذشت این همه سال دستگاههای نظارتی به این ماجرا ورود نکردند؟ آیا این موضوع کم توان جلوه دادن توان نهادهای نظارتی در رصد امنیتی نیست؟

آخرین اخبار