مسمومیت با قارچ جدی است حتی مرگ

مسمومیت با قارچ جدی است حتی مرگ

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از چیدن و حتی لمس و مصرف قارچ های روییده در طبیعت و کوه و دشت خودداری کنید .

آخرین اخبار