تقدیر از رفتار مردم استان تهران در روز «طبیعت»/ احتمال بازگشت موج بیماری با کم کردن مداخلات شهری

تقدیر از رفتار مردم استان تهران در روز «طبیعت»/ احتمال بازگشت موج بیماری با کم کردن مداخلات شهری

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران با تقدیر از مردم به دلیل رعایت توصیه های بهداشتی در روز طبیعت،گفت: ممکن است در روزهای اخیر شاهد کاهش نسبی میزان شیوع باشیم اما این فرودهای آماری نباید ما را بفریبد؛ زیرا ممکن است بیماری با کم کردن مداخلات شهری مجدداً بازگشت کند.

بحران کرونا از قرنطینه تا ایزوله

بحران کرونا از قرنطینه تا ایزوله

در تداوم انتشــار گزارشهای سیاســتی در خصوص بحران کرونا، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی گزارشی را با عنوان
بحران کرونا و مداخالت غیردارویی از قرنطینه تا ایزوله کردن تدوین کرده است. در این گزارش مطالعات متعدد بینالمللی
در خصوص مداخالت غیردارویی بهویژه قرنطینه، بررسی و از نتایج آنها استفاده شده است. همچنین تجربه اخیر برخی کشورها
در مواجهه با Covid19 بررسی و مورد استفاده قرارگرفته است. خالصه سیاستی این مطالعه هماکنون در اختیار پژوهشگران
است و بهزودی گزارش تفصیلی آن منتشر میشود

آخرین اخبار