بودجه ۹۹ فاصله بین رؤیا تا واقعیت

بودجه ۹۹ فاصله بین رؤیا تا واقعیت

دولت در این لایحه پیش بینی درآمد ۴۹ هزار میلیاردی از محل فروش اموال دولتی را کرده است در حالیکه سال جاری دولت از این حیث هزار میلیارد هم درآمد نداشته باید پذیرفت که این موضوع تنها می تواند یک امیدواری باشد.

آخرین اخبار