چگونه مناطق آزاد تجاری چین را به یک “ابرقدرت” تبدیل کردند؟

چگونه مناطق آزاد تجاری چین را به یک “ابرقدرت” تبدیل کردند؟

مساحت منطقه آزاد چابهار، ۷۰۰ برابر منطقه آزاد شنزن چین است. اما ظرفیت تجاری بندر شنزن ۶۱ برابر منطقه آزاد چابهار است! منطقه آزاد شنزن، بندر ماهیگیری است که اکنون به یکی از بزرگترین مناطق آزاد تجاری جهان تبدیل شده و درآمد سرانه شهروندانش طی ۳ دهه ۱۰۰ برابر شده است.

آخرین اخبار