تنوع محصولات انتظار مشتریان از خودروسازان

تنوع محصولات انتظار مشتریان از خودروسازان

تنوع حلقه ی مفقوده ی طراحی در صنایع خودروسازی کشور بود و البته هنوز هم این نقصان حس می شود. برخی از مدیران سابق که حاضر البته قائل به پذیرفتن این ماجرا نبوده و نیستن که می توان در این شرایط دست به کاری مهم زد

آخرین اخبار