پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

منشا شوک‌های تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد صرفاً محدود به شوک‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت و یا اعمال تحریم‌های مالی و تجاری و فنی نیست.

آخرین اخبار