آیا زاینده‌رود مستاصل شده است؟

آیا زاینده‌رود مستاصل شده است؟

یک فاجعه زیست‌محیطی در قلب شهر اصفهان در حال رخ دادن است در حالی‌که با تخصیص اندکی آب و حفظ جریان حداقلی زاینده‌رود می‌توان زندگی این پرندگان که برخی از آنها از گونه‌های نادر هستند و سایر آبزیان رودخانه را نجات داد، اما به‌ دلیل نگرانی از تامین آب شرب در تابستان آینده ، مجوز چنین اقدامی صادر نشده است.

آخرین اخبار